Slogan disk-eindhoven.nl

Participatieladder voor de dienst WZI van de gemeente Eindhoven

Elk participatieniveau kent een precieze afbakening. In de onderstaande tabel zijn de niveaus gedefinieerd. Per niveau worden ook voorbelden gegeven van activiteiten die onder dat niveau van participatie vallen (niet uitputtend).

Niveau Voorbeelden

Niveau 6: Betaald werk

 • Heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er EN
 • ontvangt geen aanvullende uitkering van gemeente of andere uitkeringsinstantie EN
 • wordt niet door anderen dan leidinggevende of collega’s begeleid bij het uitvoeren van het werk EN
 • maakt geen gebruik van WSW of gemeentelijke participatie-instrumenten.

Voorbeelden niveau 6:

 • Baan met arbeidscontract
 • Baan met arbeidscontract en pro forma nazorg *
 • Zzp’ers
 • Ondernemers

Niveau 5: Betaald werk met ondersteuning

 • Heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp’er en ontvangt daarbij ondersteuning, dat wil zeggen:
 • maakt gebruik van gemeentelijke participatie-instrumenten OF
 • ontvangt een aanvullende uitkering OF
 • werkt in WSW-verband (intern, gedetacheerd of begeleid werken) OF
 • volgt een reguliere opleiding met arbeidscomponent, onder het niveau van de startkwalificatie.

Voorbeelden niveau 5:

 • WSW (intern/gedetacheerd/begeleid werken)
 • Werk (parttime) met aanvullende uitkering van gemeente of UWV
 • Werkt met loonkostensubsidie
 • Werk waarbij uitkering wordt verloond (o.a. bepaalde vormen van Work First)
 • Werk met apart ingekochte instrument nazorg waarbij sprake is van echte ondersteuning
 • Werk met externe begeleiding/jobcoach
 • Werk en volgt daarnaast een inburgeringsaanbod
 • Werk en volgt daarnaast een educatieaanbod
 • Bbl-opleiding (4 dagen werken in leerbedrijf en 1 dag opleiding)
 • Werken met stagevergoeding en zonder aanvullende uitkering

Niveau 4: Onbetaald werk

 • Doet onbetaald werk; dat wil zeggen:
 • heeft geen arbeidscontract EN
 • voert taken uit en heeft daarbij verantwoordelijkheden naar anderen EN
 • heeft minimaal eens per week fysiek contact met anderen bij het uitvoeren van het onbetaalde werk.

Voorbeelden niveau 4:

 • Werken met behoud van uitkering (Work First, participatiebanen e.d.)
 • Duale inburgeringstrajecten met een werkcomponent
 • Re-integratie-instrument met werkcomponent
 • Stages
 • Vrijwilligerswerk (minimaal 1 x per week contact)
 • Bol-opleiding (dagopleiding met zo nu en dan stage)
 • GIT-trajecten (Geïntegreerde Trajecten
 • scholingstrajecten waarbij een beroepsopleiding met stages wordt gecombineerd met het leren van de Nederlandse taal)

Niveau 3: Deelname georganiseerde activiteiten

 • Neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband zoals verenigingen of opleidingen EN
 • voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (d.w.z. het is geen werk) EN
 • neemt minimaal eens per week deel aan die activiteit waarbij hij/zij in fysiek contact komt met anderen

Voorbeelden niveau 3:

 • Volgen van een inburgeringsaanbod, educatieaanbod of re-integratie-instrument zonder werkcomponent
 • Volgen van andere cursussen of opleidingen zonder werkcomponent
 • Lidmaatschap vereniging (regelmatig een activiteit volgen waarbij je in contact komt met andere mensen)
 • Regelmatige sport beoefenen in georganiseerd verband
 • Vrijwilligerswerk (minder dan 1x per week contact)

Niveau 2: Sociale contacten buiten de deur

 • Heeft minimaal één keer per week fysiek contact met mensen die geen huisgenoten zijn EN
 • die contacten vinden niet plaats in georganiseerd verband EN
 • voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (d.w.z. het is geen werk) EN
 • die contacten beperken zich niet alleen tot functioneel contact met winkelpersoneel, hulpverleners et cetera

Voorbeelden niveau 2:

 • Mensen ontmoeten zoals buren, buurtbewoners en ouders van vriendjes van kinderen
 • Regelmatig activiteiten buiten de deur
 • ondernemen, zoals bezoek van vrienden, bioscoopbezoek, museumbezoek etc.
 • Regelmatige mantelzorg voor niet-huisgenoten (die niet via een organisatie is georganiseerd)
 • Individuele sporten zoals sportschool
 • Neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband maar minder dan 1 x per week
 • Regelmatig kerk/moskeebezoek (minimaal 1x per week)

Niveau 1: Geïsoleerd

 • Heeft niet of nauwelijks contact met anderen dan huisgenoten EN
 • de contacten buiten de huisgenoten beperken zich tot functionele contacten (winkelpersoneel, hulpverleners, buschauffeurs etc.)

Voorbeelden niveau 1:

 • Nauwelijks contacten buiten de deur
 • Mantelzorg voor huisgenoten
 • Alleen actieve contacten via internet/email
 • Dakloos zonder contacten met niet-daklozen, behalve hulpverleners

*Het gaat hierbij niet om nazorg die gemeenten apart inkopen, maar om nazorg als impliciet onderdeel van een re-integratietraject waarbij geen sprake is van echte ondersteuning. De nazorg beperkt zich hierbij tot één- of tweemaal telefonisch contact.


Wilt u het volledige rapport lezen van Regioplan, dan kunt u hier het volledige rapport als PDF-bestand downloaden

Klik hier voor de website van www.participatieladder.nl